Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 17.10.2020

Czcigodny Księże,

Dziękując za troskę o powierzonych wiernych, mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, bardzo prosimy o zapoznanie się z niniejszymi wskazaniami i o przekazanie ich parafianom i osobom przebywającym na terenie parafii:

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne: W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski): W kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.

W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki):

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Księży Proboszczów/Administratorów o przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

 1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;
 2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
 3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
 4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
 5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholii;
 6. Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o liczbie osób, jaka może przebywać w kościele. Tę samą informacją należy umieścić na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w gablotce parafialnej. Do przekazania informacji warto poprosić osoby posiadające autorytet w parafii, Radę Parafialną, szefów rejonów, animatorów grup parafialnych;
 7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);
 8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);
 9. Księża i inne osoby zbierające składkę powinni używać maseczki;
 10. W czasie dużej koncelebry (np. pogrzeb kapłana, rodzica księdza) maseczkę powinni założyć wszyscy koncelebransi;
 11. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
 12. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
 13. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu rozdawania Komunii świętej. Zalecamy rozdawać Komunię świętą w maseczce;
 14. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy św. i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);
 15. Przypominamy o dezynfekcji konfesjonałów, klamek, poręczy i innych często dotykanych miejsc w kościołach i kaplicach;
 16. Zachęcamy do zainstalowania przy wejściach do kościoła dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym dla wiernych;
 17. Pogrzeb

Organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła. Gdyby zmieniły się przepisy księża zostaną o tym niezwłocznie poinformowani;

 1. Sakrament małżeństwa:

Prosimy o skontaktowanie się z parami, które w najbliższym czasie miały zawierać związek małżeński, aby z nimi ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);

 1. Uroczystość Wszystkich Świętych:

Bardzo prosimy, aby zachęcać wiernych do odwiedzania cmentarzy w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych.

W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy świętych polowych na cmentarzach.

Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele;

 1. Kolęda

Ustalenia odnośnie odwiedzin duszpasterskich rodzin zostaną podane w najbliższym czasie.

 

Czcigodny Księże,

W związku z sytuacją epidemiczną do odwołania nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jednocześnie zachęcamy, aby takie spotkania prowadzić w tym czasie w sposób online.